مقدار ویتامین لازم برای بدنسازان و ورزشکاران

ویتامین های ویژه تندرستی و عملکرد ورزشی ویتامین ها،یکی از نخستین مکمل هایی بودند که مورد استفاده قرار گرفتند.یک ورزشکار با انتخاب زیرکانه ی مواد [...]

آمپول نوروبیون در بدنسازی چه تاثیراتی دارد؟

آمپول نوروبیون در بدنسازی چه تاثیراتی دارد؟ آمپول نوروبیون را شرکتی آلمانی به نام مرک تولید کرده و دارای ویتامین ب کمپلکس مانند ویتامین های [...]